Англиски јазик B1.1

Целта на наставата по англиски јазик е да го оспособи учесникот да комуницира на англиски јазик во функција на понатамошното образование и кариера, да ги унапреди јазичните вештини, да обезбеди можности за самообразование земајќи ја предвид важноста на англискиот јазик …

User Avatar
(0 review)

Целта на наставата по англиски јазик е да го оспособи учесникот да комуницира на англиски јазик во функција на понатамошното образование и кариера, да ги унапреди јазичните вештини, да обезбеди можности за самообразование земајќи ја предвид важноста на англискиот јазик за вработување и професинално напредување.

Процесот на учење на англискиот јазик се дели на одреден број на компоненти и тоа: слушање, зборување, читање, пишување, комуникативни модели, граматика, вокабулар и култура.
Б1(средно рамниште) учествува во подолга конверзација, пишува подолг текст, вклучувајќи и еднставен есеј, разбира подолг текст, ги разбира главните точки на јасен и стадарден јазик, на познати теми.

 1. Граматика: помошни глаголи; контрастирање сегашни времиња; дејство и состојба; контрастирање минати времиња; модални глаголи; изразување на идно време; глаголски структури; односни заменки; активна и пасивна форма; временски и условни реченици; контрастирање и употреба на сегашен перфект- просто и трајно време; индирекни прашања; индиректен говор; прашални завршетоци.
 2. Слушање со разбирање: видови зборови и нивно значење; спелување; зборообразување; спорт; уметност и литература; хомофони; храна; обичаи; националности; фразални глаголи; време; транспорт; колокации; описни придавки (храна, градови, луѓе); фразални глаголи; придавки; прилози; пари; сложени именки; зборови за изразување на количество; човечко тело; вокабулар поврзан со раѓање, брак и смрт
 3. Зборување: технолошки достигнувања; што ги прави луѓето среќни; формални и неформални изрази; опишување и препорачување на филм/ книга/ драма; искажување на мислење; зборување за правила и прописи; барање и давање на дозвола; идеално патување; омилени места за јадење; разговор на телефон; интервју за работа; игри на среќа; добротворна работа;согласување и несогласување; карактерни особини; зборување за односите во семејството; искажување количество; опсесии; колекционери на необични предмети; интересни факти за светот; заборавањето како многу честа појава; обработка на песна; обичаи и традиција; комуникативни изрази.
 4. Читање:прекрасен свет; среќа; правилно да се постапи; што ни се допаѓа; одмор; светот на бизнисот (деловен свет); желби и фантазии; врски; опсесии; светот околу нас; важни настани во животот; изменети слики/ замисли; историски лекции; прекрасно тело.
 5. Пишување: поправање грешки во пишување; неформално писмо; приказна; контрастивен есеј; правење резервација; опис на град; писмо со кое се аплицира за работно место; опис на идеална професија; наративен писмен израз.

 

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОГРАМА

Резултатите на прогrамата произлегуваат од целите и по успешно завршен модул од програмата учесникот ке биде оспособен да:

 • владее со различни комуникативни ситуации,
 • зборува со самодоверба на познати теми,
 • чита без потешкотии стандарни текстови,
 • разбира презентации и
 • кохерентно поврзува идеи.

По завршувањето на овој модул учесникот ќе може:

 • да разбере подолг говор на англиски јазик ако му се зборува разговорно,
 • да учествува во подолги дијалози и конверзации користејќи се со прости или проширени реченици,
 • може да пишува неформални писма и поедноставни формални и кратки раскази,
 • да зборува по телефон и јасно да ја пренесе својата порака,
 • да почне да се вклучува во конверзации на полиња за кој што не поседува големо предзнаење.

КРИТЕРИУМИ ЗА ВЛЕЗ ВО ПРОГРАМАТА

Минимум 70% од тестовите и успешно завршени практични задачи.

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОГРАМАТА

 • Теорија 10
 • Пракса 58
 • Оценување 4
 • Вкупен број на часови 72

Course Curriculum

Time: 32 weeks
Curriculum is empty

Reviews

Average Rating

0
0 rating

Detailed Rating

5 stars
0
4 stars
0
3 stars
0
2 stars
0
1 star
0

Leave A Reply

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.